KNOWLEDGE  • ระบบบำบัดน้ำเสียเป็นระบบบำบัดหรือกำจัดสารมลทินที่ปนเปื้อนมากับน้ำเสีย “น้ำเสียเป็นน้ำที่ผ่านขบวนการใช้งานมาแล้ว” เช่น น้ำจากการชำระล้างต่างๆ น้ำจากขบวนการผลิตขอ...

  • 1. กระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบใช้อากาศ (Aerobic Wastewater Treatment) เป็นวิธีการบำบัดน้ำเสียโดยใช้กระบวนการทางชีวภาพหรือใช้จุลินทรีย์ในการกำจัดสิ่งเจือปนในน้ำเสียโดยเฉพาะสารอินทรีย์ค...

  • วิธีบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการทางชีววิทยา โดยใช้แบคทีเรียพวกที่ใช้ออกซิเจน (Aerobic Bacteria)เป็นตัวหลักในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย สามารถบำบัดได้ทั้...

  • เป็นวิธีการบำบัดน้ำเสียโดยการแยกสารหรือสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ ในน้ำเสีย เช่น โลหะหนัก สารพิษ สภาพความเป็นกรด-ด่างสูง ที่ปนเปื้อนอยู่ด้วยการเติมสารเคมีต่าง ๆ ลงไป เพื่อให้เข้าไปทำปฏ...

  • เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่อาศัยการเติมออกซิเจนจากเครื่องเติมอากาศ (Aerator) ที่ติดตั้งแบบทุ่นลอยหรือยึดติดกับแท่นก็ได้ เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำให้มีปริมาณเพียงพอสำหรับจุลินทรีย์ ให...

  • เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบอัตโนมัติที่มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อการปฏิรูประบบเดิมจากการบำบัดน้ำเสียที่เคยยุ่งยากกลับเป็นสิ่งที่ง่ายและสามารถนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับไปทำRECYCLE Sy...

  • การลดปริมาตรของสลัดจ์โดยการกำจัดน้ำออกจากสลัดจ์ ช่วยให้เกิดความสะดวกในการเก็บขนไปกำจัดทิ้งหรือนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆประกอบด้วยกระบวนการหลักๆได้แก่ 1. การทำข้น (Thickener) โดย...

  • หลังจากสลัดจ์ที่เกิดขึ้นจากการบำบัดน้ำเสียได้รับการบำบัดให้มีความคงตัว ไม่มีกลิ่นเหม็นและมีปริมาตรลดลงเพื่อความสะดวกในการขนส่งแล้วในขั้นต่อมาก็คือการนำสลัดจ์เหล่านั้นไปกำจัดทิ้...
Visitors: 265,080