ABOUT US

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

          การให้บริการและการบริหารจัดการงานด้านสิ่งแวดล้อมด้วยหลักวิชาการและความซื่อสัตย์ เพื่อความยั่งยืนสำหรับลูกค้าในการแข่งขันทางธุรกิจ


การบริการ (Core Business)

          1. ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Consultants)

               บริการเป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและระบบบำบัดมลพิษให้กับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารสูง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมไปถึงการช่วยสร้างวัฒนธรรมในการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร ซึ่งช่วยสร้างความยั่นยืนในการประกอบธุรกิจและสภาพแวดล้อมที่ดี การบริการที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย

                      - การแนะนำการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กร

                      - การลดค่าใช้จ่ายในการบำบัดมลพิษและกำจัดของเสีย

                      - การลงทุนโครงการและการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่

                      - การจัดการด้านวิศวกรรมและการบริหารงานโครงการ

                      - การให้คำปรึกษาในการจัดซื้อและจัดจ้าง

                      - การควบคุมการก่อสร้าง การติดตั้ง และการตรวจรับงาน

                      - การติดตามกฎหมายและกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้อง

                      - การวางแผนการตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์

                      - การทดแทนหรือการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการลดต้นทุน

 

          2. ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ (Pollution Controllers)

               บริการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ และผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษจากอุตสาหกรรมในรูปแบบนิติบุคคลสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าข่ายตาม “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดชนิดและขนาดโรงงาน กําหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใดๆที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กําหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมผู้ปฏูิบัติงานประจําและหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลสําหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2545” โดยแนะนําการดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายการจัดทำรายงานและการตรวจวิเคราะห์มลพิษต่างๆ

 

          3. งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering)

               รับออกแบบและก่อสร้างระบบบำบัดมลพิษและงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ด้วยสามัญวิศวกร และการให้คำปรึกษาด้วยวุฒิวิศวกร ในการคำนวณ การออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง การตรวจรับงาน และการบริหารโครงการ (Project Management) รวมถึงระบบการนำของเสียกลับมาใช้เป็นพลังงาน เช่น ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียและขยะเศษอาหาร เป็นต้น

 

          4. เดินระบบและควบคุมระบบบำบัดมลพิษ (Operation and Start Up)

               รับเดินระบบและควบคุมระบบบำบัดมลพิษ (Operation and Start Up) บริการด้านการเดินระบบและควบคมระบบบำบัดมลพิษ ได้แก่ ระบบบําบัดน้ำเสียแบบ ชีวภาพ-เคมีระบบระบบบําบัดอากาศและระบบผลิตก๊าซชีวภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏูิบัติงานเฉพาะด้าน เพื่อให้การบําบัดมลพิษมีประสิทธิภาพสูงสุดและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการควบคุมดูแลระบบ รวมทั้งการตรวจสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์พร้อมการวางแผนเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ให้เครื่องจักรและอุปกรณ์สามารถทํางานได้เต็มประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานสูงสุด

 

          5. การตรวจสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ (Examination and Efficiency Analysis)

               บริการตรวจสอบ และวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องจักร อุปกรณ์ ตู้ควบคุม รวมถึงประสิทธิภาพระบบบำบัดมลพิษที่มีอยู่ โดยผู้เชี่ยวชาญและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ถูกต้อง และเชื่อถือได้ เพื่อให้ความมั่นใจต่อการควบคุมดูและระบบบำบัดมลพิษให้มีประสิทธิภาพและลดข้อร้องเรียนทางด้านสิ่งแวดล้อม

 

          6. การซ่อมแซมและบำรุงรักษา (Service and Maintenance)

               บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ ภายในระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงการปรับปรุงระบบบำบัดมลพิษที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกำลังการผลิตของลูกค้าในอนาคต

          7. การจัดอบรมและสัมมนา (Technical – Training Organizer)

               บริการจัดการอบรม การสัมมนาให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การควบคุมระบบบำบัดมลพิษ การแก้ไขปัญหา การปลูกจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากร และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ตรงตามความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เข้าอบรม ตัวอย่างหัวข้อในการจัดอบรมและสัมมนา

               - การควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอาคารสูง โรงพยาบาล
               - การควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
               - การควบคุมระบบผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas)
               - การปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับองค์กร
               - การประมาณค่าใช้จ่ายและต้นทุนการดูแลระบบบำบัดมลพิษ
               - กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

 

Visitors: 280,373