เกี่ยวกับเรา

บริษัท ภาคีวิศวกร จำกัด เป็นบริษัทฯที่ก่อตั้งขึ้น โดยการรวมตัวของวิศวกรทุกสาขาวิชาชีพและผู้บริหารงานวิศวกรรม  ที่มีอุดมการณ์และความเห็นตรงกันเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งนับวันจะเป็นปัญหาและทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นตามกระแสการ พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคม   ซึ่งแต่ละท่านล้วนมีผลงาน ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน แต่ละสายงาน เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง  บริษัท ภาคีวิศวกร จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่  20  มีนาคม  2540  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการอนุรักษ์ รักษาสภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อม  เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อีกทั้งยังประกอบธุรกิจบริการงานด้านระบบสาธารณูปโภคให้สอดคล้อง กับการใช้พลังงาน และสิ่งแวดล้อมด้วย  ซึ่งเป้าหมายของการก่อตั้งบริษัทฯ มิได้มุ่งหวังประกอบธุรกิจเพียงเพื่อผลกำไรแต่เพียงอย่างเดียว ยังมุ่งเน้นถึงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจ  เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและมีสุขพลานามัยสมบูรณ์ ในสิ่งแวดล้อมที่ดีของประชาชน ทั้งนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะเป็นการช่วยเหลือสนับสนุน  และสนองตอบนโยบาย ของภาครัฐด้วย

 

ชื่อบริษัท :     บริษัท ภาคีวิศวกร จำกัด

ทีตั้ง :             9/624 หมู่8 ถนนพุทธมณฑลสาย4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220

โทรศัพท์ :     (662) 889-8231-2 , (662) 889-9601-2

โทรสาร :       (662) 888-5161

Website :      www.phakee.com

E-mail :         phakee_eng@hotmail.com, phakee@phakee.com

จำนวนบุคลากรประจำ :     15 คน

วันที่จดทะเบียนการค้า :     20-Mar-40

ทุนจดทะเบียน :     5 ล้านบาท

รายได้ปีที่ผ่านมา :     150 ล้านบาท

ธุรกิจที่ให้บริการ :     งานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและงานด้านระบบสาธารณูประโภค

Visitors: 72,802